برچسب: حاکمیت_ملی

0

گذشت از حق ایران در دریای خزر خیانتی فراموش شدنی نیست

بیانیه حزب ملت ایران:  هم میهن؛تاریخ ایران سراسر آکنده از دست اندازی دول دیگر و معامله بر سر حقوق اساسی ایرانیان بوده است. ملت ایران هرگز تاریخ دست اندازی و تجزیه جغرافیایی این سرزمین...