برچسب: پیام_نوروزی

0

پیام نوروزی ۱۳۹۸، جبهه ملی ایران(سامان ششم)

نوروز یکی از کهن ترین و زیباترین آیین های فرهنگ ایرانیست، روزی در سال که گردش زمان بار دیگر به طبیعت زندگی میبخشد. زندگی نو به آفریدگان امید میدهد و امید به جنبش میانجامد...