سیرى در احوال و اشعار نسیم اردکانى و سفینهء نسیم او

مدخل: از سخنسراى عاشق شیوا بیانى یاد مى شود، که عنوان شاعرى براستى شایسته اوست. پوینده اى که در چشم انداز خشک و خموش کویر در پى سایه هاى گریزندهء خیال دوید و شاعرى بالنده...