برچسب: منوچهربرومند

0

حلّاج را

حلّاج  را  دوباره سر دار مى کنند بنگر چگونه میل به ادبار مى کنند!   گوئى ندیده اند چو میرند عاشقان در ِراهِ عشق خنده شکر بار مى کنند!   ما کاغذین جامه به...

0

سیرى در سوابق دودمان هخامنشى، پادشاهى کوروش کبیر و پاسارگاد پایتخت او

هخامنشیان دودمانى پارسى بودند. که تبار خود را به هخامنش مى رساندند. وى سرکردهء طائفه اى به نام  پاسارگاد بود. که از طائفه هاى دهگانه پارسیان به شمار مى رفت. به گفته هرودوتHerodot ، سه...

0

اى  دماوند 

با تو ام اى قلّه ى خاموش با تو ام اى غول یخ  بر دوش با تو ام  اى پیر اى نستوه اى دماوند اى گرامى کوه اى فلک سا کوهسار اى بندگاه ِ...

0

سیرى در احوال و اشعار نسیم اردکانى و سفینهء نسیم او

مدخل: از سخنسراى عاشق شیوا بیانى یاد مى شود، که عنوان شاعرى براستى شایسته اوست. پوینده اى که در چشم انداز خشک و خموش کویر در پى سایه هاى گریزندهء خیال دوید و شاعرى بالنده...