برچسب: شفاف_سازی

0

از کجا آورده ای؟

مسئلۀ منبع درآمد رسانه های فارسی زبان و گروه های فعال در اپوزیسیون، از چند سو مطرح گشته است. دلیل این توجه، ارتباط موضعگیری ها با منبع تغذیۀ مالی است که سالهاست از حالت...