برچسب: آریومانیا

0

بگرتِ لائیسیته و دشواریهای اندریافتِ آن- آریو مانیا

بیش از یک سده از پیدائیِ واژه و بگرتِ(مفهوم) لائیسیته در سپهرِ سیاسیِ جهان می گذرد و کمی بیش از چهار دهه از آشنائیِ ما ایرانیان با آن گذشته است، ولیک تا اندریافتِ چمِ...

0

روشنگری در گفتمانِ دینی از « بازخوانیِ شریعت » آغاز می گردد

در میانِ آن گروهی از ایرانیان که به هر روی به نامِ نواندیشانِ دینی شناخته می شوند، آقایان عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری از همه ی آنها در سپهر گفتمانِ دینی پرآوازه ترند  اما...